noclegi kamery

Informacje dla nauczycieli

Ścieżka edukacyjna „W poszukiwaniu zaginionego inkluza… szlakiem krynickich tajemnic” zawiera 15 tablic i instalacji, które przybliżają zasoby przyrodnicze i kulturowe terenu Krynicy i jej okolic.

Poniżej przedstawiamy niektóre z zadań z podstawy programowej, które są realizowane na ścieżce.  

 

Do zadań przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

innych form wychowania przedszkolnego należy między innymi:

 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających (budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym,) chęci poznawania innych kultur.

 

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest między innymi:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

 

W tym w nauczaniu wczesnoszkolnym:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 • zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
 • umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
 • wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

 

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej:

 • kształtowanie sposobów poznawania świata i postaw wobec niego;
 • poznawania kultury i jej wytworów, rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, doskonalenia myślenia konkretnego oraz abstrakcyjnego;
 • rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

 

Uczeń w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego w obszarze edukacji przyrodniczej między innymi:

 • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, a także gatunki objęte ochroną;
 • rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, rzeka, pole, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
 • planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk;
 • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.
(+48) 512 409 905 w godz. 9:00-17:00
cam KAMERY weather POGODA