kamery

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Mając na wzglądzie poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową https://wiezawidokowa.pl/kurzetnik (dalej ,,Serwis”), Administrator Serwisu wprowadza niniejszą politykę prywatności (dalej,,Polityka prywatności”).


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

  1.   Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających Serwis jest spółka Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Kurza 1, (dalej,,Administrator Serwisu”).
  2.  Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy za pośrednictwem:

a) adresu do korespondencji: Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Kurza 1,

b) adresu mailowego: marketing@kurzagora.pl

3.  Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej „RODO”) oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

 

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się za pośrednictwem danych podanych w Serwisie (adresów e-mail, numerów telefonów)
w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i załatwienia sprawy.

 

 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu karnetu Pingwin PASS/karnetów wstępu na Wieżę widokową/zakupu lekcji (np. narty/snowboard)/biletu wstępu na inne atrakcje, o których mowa w serwisie

W przypadku gdy, za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup karnetu Pingwin Pass, karnetu wstępu na Wieżę widokową, zakup lekcji (np. narty, snowboard) lub biletu wstępu na inne atrakcje, o których mowa w Serwisie, dane osobowe użytkownika Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w udostępnionych regulaminach a także informacjach o przetwarzaniu danych osobowych. W związku z dokonaniem zakupu, administratorem danych osobowych może być zarówno Administrator Serwisu jak
i podmiot realizujący sprzedaż w ramach sklepu internetowego, w szczególności E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także PayPro S.A.

W przypadku gdy, przy dokonywaniu zakupu karnetu lub biletu wstępu (dalej łącznie „Karnet”) na atrakcje, o których mowa w serwisie, nie został udostępniony regulamin zawierający informację w zakresie przetwarzania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest spółka, która w tym serwisie udostępnia możliwość zakupu Karnetu (dalej „Spółka”). Spółka przetwarza wówczas dane osobowe osoby dokonującej zakupu lub osoby, na rzecz której został zakupiony Karnet w celu umożliwienia dokonania zakupu oraz realizacji usługi, na którą został zakupiony Karnet – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Powyższe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług objętych zakupionym Karnetem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, a także w celu spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. księgowych i sprawozdawczych.

Okres przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, jest uzależniony od rodzaju usługi, na którą został zakupiony Karnet. W uzasadnionych przypadkach związanych
z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, ten okres może zostać przedłużony do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez powyższe przepisy prawa.

Pełna treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym
o przysługujących prawach a także dane kontaktowe administratora danych osobowych, znajdują się w polityce prywatności udostępnianej w serwisie, w którym możliwy jest zakup Karnetu.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania zapisu na newsletter

Jeśli Serwis udostępnia taką możliwość, Użytkownik może dokonać zapisu na newsletter poprzez podanie adresu mailowego. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z dokonaniem zapisu na newsletter jest dostępna poniżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ NA NEWSLETTER

1 . Dane osobowe przetwarzane są przez następujących Współadministratorów, którzy są podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pingwina:
a) Czarny Groń sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzykach, oś. Praciaki 91, 34-125 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000433453, NIP: 5512615606, REGON: 122661030; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: recepcja@czarnygron.pl.
b) ,,Kasina” sp. z o.o. z siedzibą w Kasinie Wielkiej, Kasinie Wielkiej 672, 34-741 Mszana Dolna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137632, NIP: 7342937067, REGON: 492833701; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: biuro@kasinaski.pl.
c) Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdrój, ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: recepcja@slotwinyarena.pl.
d) Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5F, kod pocztowy 14-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: kontakt@kurzagora.pl.
e) Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. 1-go Maja 61, kod pocztowy 43-460, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389434, REGON 241920320, NIP 5482645961; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: info@skolnity.pl.

2. Współadmnistratorzy ustalili następujący punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego osoba, której dane są przetwarzane może uzyskać informacje w sprawie ochrony jej danych osobowych: iod@czarnygron.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisu na Newslettera i jego przesyłania na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na możliwości przesyłania osobom zainteresowanym informacji dotyczących działalności Grupy Pingwina, w tym podmiotów wchodzących w jej skład (Współadministratorów). Zainteresowanie zostało wyrażone poprzez zapisanie się na Newsletter.

4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.

5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 8 ppkt. b poniżej.

6.  Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy: podmioty, które świadczą usługi dla Współadministratorów, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe, doradztwa prawnego, a także podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

8.  Użytkownikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b. w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

9. W celu realizacji w/w praw można się kontaktować na adres wspólnego punktu kontaktowego Współadministratorów, tj.: iod@czarnygron.pl, a także z każdym ze Współadministratorów – dane kontaktowe zostały podane w ust. 1 powyżej.

10.  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowychi promocyjnych (media społecznościowe)

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych odbywa się również za pośrednictwem publicznych profili w ramach serwisów społecznościowych m.in. Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, Youtube, którymi administruje Administrator Serwisu. Dane osobowe przetwarzane w tych profilach to przede wszystkim dane osób odwiedzających profile, do których Administrator Serwisu ma dostęp m.in. w ramach komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych lub w ramach jakiejkolwiek interakcji pomiędzy osobą odwiedzającą profil a Administratorem Serwisu lub podmiotem, któremu Administrator Serwisu zlecił obsługę ww. profili.

Celami przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie osobom odwiedzającym aktywność na profilach, efektywne prowadzenie profili poprzez przedstawianie osobom odwiedzającym informacji o inicjatywach, aktywnościach, wydarzeniach, usługach czy  produktach a także działania statystyczne i analityczne wykorzystując możliwości dostarczane przez dostawców ww. serwisów społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu, który polega na promowaniu swojej działalności i oferowanych usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania wskazanych wyżej celów przez Administratora Serwisu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze wskazanych serwisów społecznościowych są określone w udostępnionych przez nich regulaminach
i politykach prywatności.


5. Przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji hotelowej 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z kontaktem telefonicznym lub przesłaniem wiadomości mailowej na numery telefonów/adresy mailowe wskazane
w Serwisie w celu dokonania rezerwacji hotelowej. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy i zawarcie umowy rezerwacji miejsca hotelowego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy rezerwacji miejsca hotelowego.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu obrony roszczeń

Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, Administrator Serwisu może przetwarzać dane osobowe w celu obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z użytkowaniem Serwisu, a także funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych w innych celach, o których mowa w tej Polityce prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu, który polega na obronie jego interesów gospodarczych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane przez Administratora Serwisu następującym podmiotom:

a) pozostałym spółkom należącym do Grupy Pingwina,
b) świadczącym usługi serwisowe Serwisu i rozwiązań informatycznych,
c) dostarczającym hosting serwerów, na których funkcjonuje Serwis,
d) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera,
e) organom państwowym;
f) firmom zajmującym się obsługą sprzedaży i płatności internetowych,
g) podmiotom odpowiedzialnym za rezerwacje hotelowe dostępne w ramach Serwisu,
h) dostawcom mediów społecznosciowych
i) podmiotom swiadczącym usługi doradcze, prawne, księgowe.

Administrator Serwisu przekazuje dane osobowe do powyższych podmiotów wyłącznie
w ograniczonym zakresie niezbędnym do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania, o którym mowa w punktach od 1-5 powyżej.

Dane osobowe użytkowników Serwisu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator Serwisu informuje jednak, że w związku z realizowaniem działań marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, o których mowa w punkcie 4. powyżej, dane osobowe będą przetwarzane przez właścicieli tych serwisów społecznościowych i mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na zasadach wskazanych w ich regulaminach i politykach prywatności.

 

IV PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Podmiotowi danych (użytkownikowi Serwisu) przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W przypadku udzielenia zgody na wysyłkę newslettera: w dowolnym momencie podmiotowi danych przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: iod@czarnygron.pl.

W dowolnym momencie, podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionym interesu Administratora Serwisu, podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Ww. prawa mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z odpowiadającymi im przepisami RODO.

W celu realizacji powyższych praw, należy się skontaktować pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazany w punkcie I. powyżej.

Podmiot danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


V. PLIKI COOKIES

Przy pierwszej wizycie w Serwisie, Administrator Serwisu informuje użytkownika
o stosowaniu plików cookies. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które są wysyłane do przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę internetową. Zapisywanie plików cookies w przeglądarce użytkownika odbywa się gdy użytkownik dokona odpowiednich ustawień przy korzystaniu z Serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje również kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych związane w związku z korzystaniem z plików cookies.

Zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika odbywa się, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Wyrażenie zgody nie dotyczy „wymaganych  cookies”, na które użytkownik nie musi wyrażać zgody, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zgodę na pozostałe pliki cookies, użytkownik może wyrazić poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies i kliknięcie przycisku „Akceptuję”. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na instalację żadnych innych plików cookies niż wymagane, powinien wybrać opcję „Odrzucam”. Jeśli użytkownik chce dokonać zmiany ustawień, powinien wybrać opcję „Ustawienia”. Skorzystanie z tej opcji pozwala użytkownikowi na dokonanie wyboru
i wyrażenie zgód na wybrane pliki cookies.

Dodatkowo, z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies m.in. w zakresie ich zablokowania lub usunięcia. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ponadto, użytkownik ma możliwość zmiany dokonanych ustawień za pomocą narzędzia dostępnego przez cały czas korzystania w Serwisie w postaci ikonki „ciasteczka”. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych plików cookies, a także okresu ich przechowywania są dostępne w narzędziu zarządzania plikami cookies.

 

Rodzaje plików cookies:


WYMAGANE PLIKI COOKIES

Administrator Serwisu wykorzystuje wymagane pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których użytkownik chce skorzystać. Na wymagane pliki cookies, użytkownik nie musi wyrażać zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem wymaganych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.

 

ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

Administrator Serwisu stosuje analityczne pliki cookies w celu pozyskania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia jak użytkownicy poruszają się po stronach internetowych poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w związku ze stosowaniem analitycznych plików cookies jest zgoda wyrażona przez użytkownika w momencie pierwszego wejścia do Serwisu za pośrednictwem narzędzia udostępnionego użytkownikowi.

 

W ramach wykorzystania analitycznych plików cookies, Administrator Serwisu stosuje narzędzie Google Analytics dostarczane przez firmę Google, jest to narzędzie stosowane do analizy statystyk serwisów WWW. Cel i zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę tego narzędzia, są dostępne w regulaminach i polityce prywatności, m.in. pod linkiem: Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google.

 

MARKETINGOWE PLIKI COOKIES


Marketingowe pliki cookies
pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do  zainteresowań użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem marketingowych plików cookies jest zgoda wyrażona przez użytkownika w momencie pierwszego wejścia do Serwisu za pośrednictwem narzędzia udostępnionego użytkownikowi.

W ramach wykorzystania marketingowych plików cookies, Administrator Serwisu stosuje narzędzie Pixel Meta dostarczane przez firmę Meta, jest to narzędzie stosowane do analizy skuteczności reklam oraz działań podejmowanych przez użytkowników w Serwisie. Cel
i zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę tego narzędzia, są dostępne w regulaminach i polityce prywatności, m.in. pod linkiem: Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku.

 

Ponadto, pliki cookies o charakterze marketingowym lub analitycznym w urządzeniu końcowym użytkownika mogą umieszczać partnerzy biznesowi, z którymi współpracuje Administrator Serwisu (pliki cookies podmiotów trzecich). Informacja o partnerach biznesowych, którzy umieszczają pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest dostępna w narzędziu do zarządzania plikami cookies.

 

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z plików cookies mogą być następujące podmioty: podmioty świadczące usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz Serwisu, partnerzy biznesowi Administratora Serwisu,
a także agencje marketingowe, reklamowe, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne wykorzystywane w procesie gromadzenia i obsługi plików cookies,
a w uzasadnionych przypadkach, również podmioty wspierające Administratora Serwisu w dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z plików cookies, w tym w szczególności informacje
o przysługujących prawach oraz , znajdują się w punkcie IV. PRAWA PODMIOTU DANYCH oraz w punkcie I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

 

VI. Informacje dodatkowe:

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji i wprowadzania ewentualnych zmian w treści Polityki prywatności Serwisu.

(+48) 600 436 336
cam KAMERY weather POGODA